Đặt trước Vivo V15

Nhanh tay đặt trước Vivo V15, để nhận được trên tay sản phẩm sớm nhất sau khi mở bán.